Isuzu D-Max Index

תקנון אונליין

תקנון שריון כלי-רכב חדש אונליין

 1. הגדרות

למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"החברה" –                   יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ, מרח' המסגר 10, לוד.

"אתר האינטרנט" –       אתר האינטרנט של החברה שכתובתו:isuzu-dmax.co.il

"רכב" או "כלי רכב" –    כלי-רכב חדש מדגם "איסוזו די מקס", ברמות הגימור המוצעות למכירה באתר האינטרנט של החברה.

"רוכש" –                      לקוח אשר מלאו לו 18 שנים ואשר יש בידיו רישיון נהיגה תקף, המבקש להתקשר עם החברה בעסקה לרכישת כלי-רכב, כהגדרתו לעיל.

"רכישה אונליין" –        ביצוע תהליך בחירת כלי-רכב ממאגר כלי הרכב של החברה, ושריון הזמנת הרכב לצורך רכישתו, הכל באמצעות אתר האינטרנט (Isuzu.co.il) ועל-פי התנאים המפורטים באתר האינטרנט ובתקנון זה.

 1. תנאים כלליים
  • ביצוע תהליך בחירת כלי-רכב באתר האינטרנט ושריון הזמנת הרכב לצורך רכישתו, כפופים לתקנון זה ולכל הוראותיו. השלמת הליך שריון הזמנת הרכב באתר האינטרנט ותשלום המקדמה מהווים הסכמה מצד הרוכש לתנאי תקנון זה.
  • כלי-הרכב המוצעים למכירה באתר האינטרנט הם בהתאם לדגמים ולרמות הגימור המיובאים על-ידי החברה לישראל. זמינות כלי הרכב ברמות הגימור השונות במלאי עשויה להשתנות מעת לעת. מחיר כלי-הרכב המוצגים באתר האינטרנט נקבעים על-ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • ידוע לרוכש כי רכישת כלי-רכב בצבע "לבן פנינה", כרוכה בתוספת כספית בסך של 1,500 ₪ (כולל מע"מ).
  • תשלום המקדמה באתר האינטרנט הוא לשם שריון הזמנת הרכב בלבד, ואינו מהווה התקשרות בעסקה לרכישת הרכב. ההתקשרות בעסקת רכישת הרכב כפופה לחתימה על הסכם הזמנת כלי-רכב חדש (להלן: "הסכם ההזמנה") ולתנאיו, ולהשלמת מלוא התמורה בגין הרכב.

שריון הזמנת הרכב יהיה תקף למשך 14 ימי עסקים. במקרה של אי התקשרות בהסכם הזמנה עד למועד האמור, יתבטל שריון הזמנת הרכב. במקרה כזה, תעמוד לרוכש אצל החברה זכות כספית בגובה סכום המקדמה, לביצוע עסקה חדשה. במקרה שבו יבחר הלקוח שלא להתקשר בעסקה חדשה, יוחזר סכום המקדמה ללקוח.

 • ניתן לבטל את שריון הזמנת הרכב לאחר תשלום המקדמה באתר האינטרנט ובטרם החתימה על הסכם ההזמנה. במקרה של ביטול כאמור, יוחזר לרוכש מלוא סכום המקדמה. ביטול עסקה לאחר החתימה על הסכם ההזמנה, כפוף לתנאי הסכם ההזמנה.
 • במסגרת רכישה אונליין, יתכן שתוענק לרוכש הטבה כספית ו/או אחרת. ההטבה הניתנת במסגרת רכישה אונליין תקפה אך ורק לרכישה בדרך זו וכפופה לחתימה על הסכם ההזמנה והשלמת עסקת הרכישה. ההטבה היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
 • בכל מקרה של סתירה בין תנאי תקנון זה ו/או אתר האינטרנט, לבין תנאי הסכם ההזמנה, יגברו הוראות הסכם ההזמנה.
 • הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, והן מתייחסות לזכר ונקבה כאחד. מקום בו נעשה שימוש בלשון יחיד, הכוונה היא גם ללשון רבים, ולהיפך.
 • על תקנון זה, פרשנותו וכל הכרוך בו, יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון זה יובאו להכרעה בפני בית-המשפט המוסמך בעיר תל-אביב יפו או בבית המשפט המוסמך במחוז שבו תשולם עסקת רכישת הרכב.

לכתבה המלאה

נסיעת מבחן

כתוב לנו

הצעת מחיר

שולחים...
X
לתיאום נסיעת מבחן מלא את הפרטים:
תודה,הפרטים התקבלו בהצלחה!
נציג יצור איתך קשר בהקדם האפשרי
משהו השתבש
נסה שוב
שולחים...
X
להצעת מחיר מלא את הפרטים הבאים:
תודה,הפרטים התקבלו בהצלחה!
נציג יצור איתך קשר בהקדם האפשרי
משהו השתבש
נסה שוב
שולחים...
X
ליצירת קשר מלא את הפרטים הבאים:
תודה,הפרטים התקבלו בהצלחה!
נציג יצור איתך קשר בהקדם האפשרי
משהו השתבש
נסה שוב
TEXT_PLACEHOLDER
סגור
TEXT_PLACEHOLDER
סגור